Datganiad hygyrchedd ar gyfer www.western-gateway.co.uk

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Gyngor Dinas Bryste.  Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon.  Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnu a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i’r testun fynd oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud y testun ar y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Mae teclyn Twitter yn defnyddio HTML i fformatio cynnwys.
 • Mae’r ddolen Polisi Preifatrwydd yn defnyddio lliw i gydnabod hyperddolen.

Beth i’w wneud os na allwch chi gael mynediad i rannau o’r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu Braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn ceisio ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith.

Adrodd problemau hygyrchedd o ran y wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon.  Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n credu nad ydym yn bodloni’r gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â Dylunio Bryste – Cyngor Dinas Bryste drwy wneud y canlynol:

 • Ychwanegwch gyfeiriad y wefan ar gyfer y dudalen rydych chi’n cael trafferth cael gafael arni.
 • Gadewch i ni wybod eich problem.
 • E-bostiwch: bristol.design@bristol.gov.uk
 • Neu ffoniwch: 0117 922 4205

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda’r modd yr ydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cyngor Dinas Bryste wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 Safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Mae’r cynnwys a restrir isod yn ddi-hygyrch am y rhesymau canlynol.

Methiant i gydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Tudalen Newyddion a Digwyddiadau:
Mae teclyn Twitter yn defnyddio HTML i fformatio cynnwys.  Mae hyn yn methu prawf llwyddiant 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd.  Ategyn trydydd parti yw hwn.  Byddwn yn parhau i chwilio am ategion Twitter mwy hygyrch.

Tudalen Cymryd Rhan:
Caiff dolen Polisi Preifatrwydd ei nodi yn ôl lliw yn unig. Mae hyn yn methu prawf llwyddiant 1.4.1 Defnyddio Lliw. Ein nod yw datrys hyn erbyn 2020 Mehefin.

Sut y profwyd y wefan hon

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 07 Chwefror 2020.  Cynhaliwyd y prawf gan Gyngor Dinas Bryste gan ddefnyddio ystod o feddalwedd awtomataidd

Profwyd:

  • Bwrdd Gwaith gan ddefnyddio Google Chrome, Safari, FireFox
  • Symudol: gan ddefnyddio iOS Safari

Beth rydyn ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn gweithio’n barhaus i ddatrys yr holl faterion hygyrchedd a nodwyd sydd o fewn ein rheolaeth.

Paratowyd y datganiad hwn ar 07 Chwefror 2020.