Polisi Cwcis ar gyfer Porth y Gorllewin

Beth Yw Cwcis?

Fel sy’n arfer cyffredin gyda bron pob gwefan broffesiynol, mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis, sy’n ffeiliau bach a gaiff eu llwytho i’ch cyfrifiadur, i wella eich profiad. Mae’r dudalen hon yn disgrifio pa wybodaeth a gesglir ganddynt, sut rydym yn ei defnyddio a pham mae angen i ni storio’r cwcis hyn weithiau. Byddwn hefyd yn rhannu sut y gallwch atal y cwcis hyn rhag cael eu storio, ond gallai hyn israddio neu ‘dorri’ rhai elfennau o ymarferoldeb y safle.

Am fwy o wybodaeth gyffredinol am gwcis gweler yr Erthygl Wicipedia ar gwcis HTTP

Sut Rydym yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis am amrywiaeth o resymau a nodir isod. Yn anffodus, yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes dewisiadau safonol yn y diwydiant ar gyfer analluogi cwcis heb analluogi’n llwyr y swyddogaeth a’r nodweddion y maent yn eu hychwanegu at y wefan hon. Argymhellir i chi adael yr holl gwcis yn weithredol os nad ydych yn sicr p’un a oes angen arnoch y cwcis ai peidio, rhag ofn y cânt eu defnyddio i gynnig gwasanaeth rydych yn ei ddefnyddio.

Analluogi Cwcis

Gallwch atal gosod cwcis drwy addasu’r gosodiadau ar eich porwr (gweler adran Help eich porwr i gael gwybod sut i wneud hyn). Dylech wybod y bydd analluogi cwcis yn effeithio ar swyddogaethau’r wefan hon a llawer o wefannau eraill y byddwch yn mynd arnynt. Bydd analluogi cwcis yn arwain at analluogi rhai swyddogaethau a nodweddion eraill ar y wefan hon hefyd. Felly argymhellir i chi beidio ag analluogi cwcis.

Cwcis Trydydd Parti

Mewn rhai achosion arbennig, rydym hefyd yn defnyddio cwcis a ddarperir gan drydydd partïon rydym yn ymddiried ynddynt. Mae’r adran ganlynol yn manylu ar ba gwcis trydydd parti y gallech ddod ar eu traws ar y wefan hon.

Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics sydd yn un o’r datrysiadau mwyaf cyffredin a dibynadwy ar y we sydd yn ein helpu ni i ddeall sut rydych yn defnyddio’r wefan a’r ffyrdd y gallwn ni wella eich profiad. Gall y cwcis hyn olrhain pethau fel faint o amser rydych chi’n ei dreulio ar y wefan a’r tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw er mwyn i ni allu parhau i gynhyrchu cynnwys deniadol.

Am ragor o wybodaeth am gwcis Google Analytics, gweler Tudalen swyddogol Google Analytics.

O bryd i’w gilydd rydym yn profi nodweddion newydd ac yn gwneud newidiadau cynnil i’r ffordd y caiff y wefan ei chynnig. Pan fyddwn yn dal i brofi nodweddion newydd gall y cwcis hyn gael eu defnyddio i sicrhau eich bod yn cael profiad cyson tra ar y wefan wrth sicrhau ein bod yn deall pa welliannau y mae ein defnyddwyr yn eu gwerthfawrogi fwyaf.

Rydym hefyd yn defnyddio botymau cyfryngau cymdeithasol a/neu ategion ar y wefan hon sy’n eich galluogi i gysylltu â’ch rhwydwaith cymdeithasol mewn gwahanol ffyrdd. Er mwyn i’r rhain weithio, bydd y gwefannau cyfryngau cymdeithasol canlynol gan gynnwys; Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn yn gosod cwcis drwy ein gwefan y gellir eu defnyddio i wella eich proffil ar eu gwefan neu gyfrannu at y data sydd ganddynt at wahanol ddibenion a amlinellir yn eu polisïau preifatrwydd perthnasol.

Rhagor o wybodaeth

Gobeithio bod hynny wedi egluro pethau i chi ac fel y crybwyllwyd o’r blaen os oes rhywbeth nad ydych yn siŵr p’un a fyddai ei angen arnoch ai peidio fel arfer, mae’n fwy diogel i adael cwcis a alluogir rhag ofn ei fod yn rhyngweithio gydag un o’r nodweddion a ddefnyddiwch ar ein safle. Fodd bynnag, os ydych chi’n dal i chwilio am fwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â ni drwy un o’r dulliau cysylltu a ffefrir gennych.

E-bost: media@western-gateway.co.uk