Polisi Preifatrwydd

Polisi preifatrwydd ar gyfer www.western-gateway.co.uk

Polisi preifatrwydd: yr hyn a wnawn â’ch data personol

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Borth y Gorllewin ac rydym yn cymryd gofal mawr i’w ddiogelu. Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan, byddwn ond yn defnyddio eich data personol fel y nodir yn ein polisi preifatrwydd isod.

Cyngor Dinas Bryste yw’r rheolwr data (ar ran Porth y Gorllewin) at ddibenion y Ddeddf Diogelu Data a rheoliadau eraill gan gynnwys y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (Rheoliad (UE) 2016/679), sy’n golygu mai ef sy’n pennu’r hyn y defnyddir eich data ar ei gyfer a pham y caiff ei gasglu.

Ffurflenni

Mae gwefan Porth y Gorllewin yn cynnwys gweffurflenni (megis y ffurflen gyswllt) y gellir eu defnyddio gan ymwelwyr sy’n dymuno cyflwyno eu manylion cyswllt neu wybodaeth ddefnyddiol arall. Os rhowch eich manylion ar y ffurflen, fe’i hanfonir yn uniongyrchol at gyfeiriad e-bost Cyngor Dinas Bryste.

Pan fydd yr e-bost yn cyrraedd Cyngor Dinas Bryste, bydd yn destun i bolisi preifatrwydd y cyngor sydd ar gael yma:https://www.bristol.gov.uk/en_GB/about-our-website/privacy. Mae systemau e-bost y Cyngor wedi’u ffurfweddu i ddileu negeseuon a gadwyd am fwy na dwy flynedd yn awtomatig.

Bydd unrhyw ddata y byddwch yn ei gyflwyno yn cael ei ddefnyddio gan Borth y Gorllewin a/neu Gyngor Dinas Bryste yn unig i gysylltu â chi neu, os yw’n berthnasol, i ddarparu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt.

Dolenni i gyfryngau cymdeithasol

Mae gan wefan Porth y Gorllewin ddolenni i’w thudalennau a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Nid yw Porth y Gorllewin yn casglu unrhyw ddata personol drwy’r dolenni hyn. Gwiriwch bob platfform cyfryngau cymdeithasol am eu polisïau preifatrwydd neu cysylltwch â nhw yn uniongyrchol os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Dolenni

Mae ar wefan Porth y Gorllewin ddolenni i wefannau allanol. Nid yw Porth y Gorllewin na Chyngor Dinas Bryste yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys na diogelu data ar y safleoedd hyn. Gwiriwch eu polisïau preifatrwydd neu cysylltwch â’r sefydliadau yn uniongyrchol os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Pryd y cawn rannu eich data

Caiff Porth y Gorllewin a Chyngor Dinas Bryste rannu eich gwybodaeth heb ofyn i chi os:

  • yw’r gyfraith yn dweud bod rhaid i ni
  • oes perygl o niwed difrifol neu fygythiad i’r bywyd.

Ystadegau gwe

Mae Cyngor Dinas Bryste yn casglu ystadegau gwe yn awtomatig am eich ymweliad â gwefan Porth y Gorllewin yn seiliedig ar eich cyfeiriad IP. Defnyddir y wybodaeth hon gan Gyngor Dinas Bryste, fel awdurdod cyhoeddus, i hwyluso’i dasg gyhoeddus o ddarparu gwasanaethau i gynifer o bobl ag y bo modd. Mae Cyngor Dinas Bryste yn defnyddio Google Analytics at y diben hwn, caiff eich cyfeiriad IP ei ddileu o’r gweinydd Google ar ôl 38 mis. Mae polisi preifatrwydd Google i’w weld yma: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Cwcis

Mae Porth y Gorllewin weithiau’n storio ffeiliau bach o’r enw ‘cwcis’ ar eich cyfrifiadur neu ddyfais arall i helpu i wella eich profiad ar y wefan. Ni ellir defnyddio ein cwcis i’ch adnabod chi’n bersonol.

Eich hawliau fel Gwrthrych Data:

Mae gennych hawl i ofyn am gael gweld eich data a phan ganfyddir bod y data’n anghywir i gywiro’r data.  Mewn rhai amgylchiadau mae gennych hawl i gael data wedi’i gadw amdanoch chi ei ddileu, neu gyfyngu’r defnydd ohono. Efallai y byddwch yn gallu gwrthwynebu prosesu ac efallai y bydd gennych hawl hefyd i gael eich data wedi’i drosglwyddo i reolydd data arall.

Mae gennych hefyd yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn www.ico.org.uk os credwch nad ydym wedi ymdrin â’ch gwybodaeth mewn modd priodol.

Gallwch ofyn i weld pa wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch a chael mynediad ati. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â:

Swyddog Diogelu Data
Gwasanaeth Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Dinas Bryste
Blwch SP 3399
Bryste
BS1 9NE

data.protection@bristol.gov.uk

Gellir anfon cwestiynau eraill am y data sy’n cael ei brosesu i’r cyfeiriad uchod hefyd.

Atal a Chanfod Twyll:

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i Gyngor Dinas Bryste amddiffyn yr arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu. Gall rannu gwybodaeth a gyflwynir iddo â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio, gweinyddu arian cyhoeddus, neu wrth gyflawni swyddogaeth gyhoeddus, er mwyn atal a chanfod twyll. Am ragor o wybodaeth ewch www.bristol.gov.uk/data-protection-foi/fraud-prevention-and-detection.

V1.06 (Diweddarwyd 22/08/2019)